VRIJE BASISSCHOOL

Gasthuisstraat 98, 9500 Geraardsbergen - 054/41 26 43 - hunnegem@skynet.be

-VISIE-

Wat maakt ons tot wie en wat we zijn?

Wat is ons uitgangspunt in de keuzes die we maken?

De school van Hunnegem steunt op een rijke geschiedenis, die reeds teruggaat op de 11de eeuw want toen werd de stad gesticht en een kerk opgericht die de eerste parochiekerk van Geraardsbergen was. In 1624 bouwden zusters Benedictinessen een klooster bij het oude romaanse kerkje. Sinds de 19de eeuw werd er onderwijs georganiseerd in de geest van Sint-Benedictus. Nadat het klooster in 2009 werd opgeheven, besloot het Schoolbestuur samen met de directie dat in de geest van Benedictus een aantal evangelische waarden dienden bewaard te worden in het dagelijks leven van onze Basisschool.

Daarom enkele belangrijke leefregels:

1. Elke inzet verdient waardering

Als leerling, ouder, leerkracht, medewerker in onderhoud of administratie, CLB, directie of schoolbestuur heb je een eigen taak in de school. We zijn dankbaar dat God iedereen talenten heeft geschonken die ten volle mogen openbloeien. In een geest van wederzijdse waardering tussen jong en oud, maar ook tussen de verschillende geledingen die de school dragen, kunnen mensen zichzelf zijn . Het is daarom echt nodig dat we elkaar positief benaderen , helpen, steunen en stimuleren. Vooral de kinderen mogen erop rekenen dat de grote mensen hen zoveel mogelijk willen helpen om gelukkige volwassenen te worden. Dat kan alleen als goede dingen extra worden benadrukt en als foutjes eerlijk ter sprake kunnen komen om ze te verbeteren. Om een positief leefklimaat te bekomen wordt elk pestgedrag zo snel mogelijk afgeblokt. Elk kind krijgt vorming aangepast aan zijn mogelijkheden en kan zich zo maximaal ontplooien . Graag verwijzen we naar onze zorgvisie om u te duiden hoe we dit doen.

 

2. Leren luisteren naar elkaar

Voor Benedictus was de abt (kloosteroverste) geen baas maar een milde vaderfiguur . Hij moest vooral goed luisteren naar wat de broeders te zeggen hadden. Ook onze kinderen verdienen het dat er van harte naar hen geluisterd wordt. Dan mogen ze met hun verhaal thuis komen in de klas, bij de medeleerlingen en bij de leerkrachten. Als ze beluisterd worden, zullen ze ook meer open staan voor nieuwe leerstof, voor het beleven van diepe waarden. De leerkrachten zetten zich elke dag ten volle in om op een boeiende manier kennis bij te brengen en te laten aanknopen bij wat de leerlingen al kennen . Het schoolteam staat zelf voortdurend open voor nieuwe lesmethoden en andere opvoedkundige inzichten zodat beproefde waarden met eigentijdse werkvormen worden verbonden. Evengoed betonen leerkrachten, ander personeel, ouders, directie en schoolbestuur een luisterbereide houding tegenover elkaar zodat ook voor de grote mensen de school een stimulerende werk- en leefeenheid vormt. Vanuit dat breed en open luisteren kunnen beslissingen genomen worden die gestoeld zijn op een breed draagvlak.

Voor alle suggesties om de school te verbeteren staan directie en schoolbestuur altijd open.

 

3. Waardenbeleving en geloof staan centraal

Een school van waarde is een school van waarden (Patrick Adam)

Waar waarden

Woorden worden

Hebben woorden vaak geen waarde meer

(Leo Jaspers)

Meer nog dan aan de kennisoverdracht hechten we in onze Basisschool Hunnegem belang aan het beleven van echte levenswaarden . Vriendschap, wederzijds begrip en gevoelsmatige ontwikkeling gaan hand in hand met geloofswaarden. We proberen kinderen op een positieve manier te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Voor ons is God geen onbekende maar een liefdevolle Vader, wiens zoon Jezus ons leert hoe we met elkaar moeten omgaan . Wie deelneemt aan het leven van onze school onderschrijft het christelijk levensproject. Wie van huis uit een ander geloof aanhangt of niet gelovig is betoont respect voor ons christelijk geloof zoals christenen dat ook doen voor andersgelovigen of ongelovigen. Ook zij zijn in onze school welkom.

Om echt gelukkig mens te worden heb je waarden en normen nodig. Wij willen onze kinderen helpen hun eigenheid te ontwikkelen binnen een christelijk waardepatroon . Wij verwijzen graag naar ons opvoedingsproject gebaseerd op het opvoedingsconcept van het Katholiek onderwijs.

 

Klemtonen vanuit het team en krachtlijnen die ons kenmerken

De goede eigenschappen van een Benedictijns leider (klasleider of schoolleider) kunnen we ook vandaag gebruiken als uitgangspunt van ons zijn. Als team leggen we volgende klemtonen:

  1. Een leerkracht die vertrouwen heeft in zijn leerlingen krijgt vertrouwen terug.
  2. Beoordeel nooit het kind, wel zijn gedrag.
  3. Als je als leerkracht rust uitstraalt zal dit ook kinderen rustig maken en zorgvuldig werken stimuleren.
  4. Geef als leerkracht zelf het goede voorbeeld, pas dan krijg je respect. Doe wat je zegt.
  5. Een enthousiaste leerkracht wakkert de interesse bij leerlingen aan.

Hoe we dit concreet realiseren vertellen we u doorheen onze dagelijkse aanpak.

Deze visie kwam tot stand na een pedagogische studiedag met de pedagogische begeleiding en de godsdienstinspectie, het schoolbestuur en het leerkrachtenteam. De visie wordt gedragen door alle geledingen en vormt de bron van ons dagelijks bestuur en handelen.