VRIJE BASISSCHOOL

Gasthuisstraat 98, 9500 Geraardsbergen - 054/41 26 43 - hunnegem@skynet.be

-WIE IS WIE-

A) Structuur

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Hunnegem: Gasthuisstraat 100, 9500 Geraardsbergen, tel : 054/41.26.43

E-mail: hunnegem@skynet.be

 

B) Organisatie van de school

1) Schoolbestuur

Benaming :

VZW Katholieke Basisschool Hunnegem

Gasthuisstraat 98, 9500 Geraardsbergen

Voorzitter: Ruben Plees

Pijlekaartstraat 101

9506 Geraardsbergen

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

2) Personeel

3) Schoolraad

In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

Samenstelling :

•  afgevaardigden personeel : Barbé Tamara, Dupret Valerie

* afgevaardigden ouders : Van Der Veken Anneleen

•  afgevaardigden lokale gemeenschap : Cock Antoinette, Carion Mia

Bevoegdheid :

De schoolraad heeft adviesbevoegdheid over:

•  algemene organisatie van het schoolleven en werking van de school;

•  planning van de school;

•  criteria voor begeleiding en evaluatie van de leerlingen.

 

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over:

•  vaststelling en wijziging van het reglement van de school;

•  criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en

het globaal aantal uren/leerkracht;

•  leerlingenvervoer;

•  vaststelling of wijziging van het beleid aangaande regels op het gebied van

de veiligheid of de gezondheid van de leerlingen.

 

4) De ouderraad

Doelstelling:

•  samenwerking tussen ouders en school bevorderen

•  de betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten

•  dit alles voor het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen

Voor verdere informatie rond de werking van de ouderraad kan u steeds terecht op de website www.ouderraadhunnegem.be 

5) Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van “Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Geraardsbergen – Deftinge”.

Volgende scholen participeren in de scholengemeenschap:

- GVBS Hunnegem, Gasthuisstraat 100, 9500 Geraardsbergen

- GVBS St. Catharinacollege, Gasthuisstraat 98, 9500 Geraardsbergen

- GVBS St. Catharinacollege, Zikastraat 66, 9500 Moerbeke

- GVBS St. Vincent, Kerkstaat 10, 9570 Deftinge

- GVBS St. Lutgardis, Bovenkassei 12 A , 9506 Zandbergen

- GVBS St. Jozef, Karmelietensctraat 57, 9500 Geraardsbergen

- GVBS- BuO, Boelarestraat 3, 9500 Geraardsbergen

- GVKS 't Madeliefje, Dagmoedstraat 9b, 9506 Schendelbeke

 

6) CLB (klik hier voor meer info)

Adres : CLB, Kluisweg 13, 9400 Ninove, tel: 054/33.90.19

Samenstelling :

•  directeur : Sabine Vranken

•  psycholoog : Den Haerynck Marie-Anne

•  maatschappelijk werker : Van Den Bogaert Thomas

 

Adres : CLB, Vierwindenstraat 1A, 9500 Geraardsbergen, Tel: 054/41.17.75

Samenstelling :

•  schoolarts : Dr. Katrien Genbrugge

•  sociaal verpleegkundige : Ilse Jolly

 

7) Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Platform (gemeente Geraardsbergen)

Het contactadres in het LOP is: Luc Top

Korteberg 7, 9688 Schorisse

 

8) Commissie inzake leerlingenrechten

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij:

“Commissie inzake leerlingenrechten”

Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel